LEVERING EN ONTVANGST 

De bestelde Producten worden enkel geleverd in Nederland.

A. WIJZE VAN LEVERING

Zodra de bestelling is klaargezet zal deze worden verzonden naar het postadres ingevoerd door de Consument bij het plaatsen van de bestelling.

De Consument kan de bestelling via de Site volgen door te klikken op de "My Account" optie waarna zijn/haar e-mailadres en wachtwoord ingevoerd moet worden zoals gebruikt tijdens de bestelling.

De bestelde Producten zoals gespecificeerd door de Consument worden geleverd op het leveringsadres vermeld op de leveringsbon.

De Producten worden geleverd door DHL of Fietskoeriers. Indien de Consument afwezig wordt er op het adres van de Consument een bericht achter van poging tot aflevering. De Consument kan vervolgens contact opnemen met DHL of Fietskoeriers om een nieuwe leverdatum overeen te komen. Indien de Consument geen contact opneemt zal er nog twee afleverpogingen worden gedaan op tijden en data besloten door DHL of Fietskoeriers.

De Consument wordt geïnformeerd dat ieder pakket door DHL/Fietskoeriers gedurende een periode van tien (10) dagen na de eerste leveringspoging wordt bijgehouden.

Als DHL niet in staat is om de bestelling binnen 30 dagen aan de Consument te leveren omdat de Consument afwezig is op het moment van de pogingen tot levering en/of nalatig is contact met DHL op te nemen om een nieuwe leverdatum overeen te komen, heeft de Consument niet het recht om de bestelling te annuleren op grond van het hierna bepaalde rubriek C.

B. LEVERINGSTERMIJN

De Producten worden verzonden aan de volgende afleveringstermijn:

 • Standaard levering: 2 tot 5 werkdagen.
 •  
 • Zon-en feestdagen worden niet inbegrepen als werkdagen.

De bestelling wordt in ieder geval voldaan binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de dag volgende op die waarop de Consument de bestelling heeft ingediend, mits onderworpen aan volledige betaling van de prijs.

Indien de levering niet voldaan is op het einde van deze termijn kan de Consument de bestelling annuleren, overeenkomstig de voorwaarden van het hierna bepaalde rubriek C. Het geld betaald door de Consument wordt dan terugbetaald met uitsluiting van enige andere vergoeding.

C. NIET TIJDIGE LEVERING

Als de maximale levertijd van dertig (30) dagen is overschreden en het bestelde Product of de Producten nog niet zijn verzonden, kan de Consument zijn/haar recht uit oefenen om de bestelling te annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice via de Contact pagina.

Bij uitoefening van het recht van opzegging, maakt de Verkoper zo spoedig mogelijk een terugbetaling aan de bankbetaalkaart welke gedebiteerd werd bij de bestelling, met uitsluiting van enige andere vergoeding.

In het geval van een gedeeltelijke levering, kan dit een aantal leveringen omvatten waarbij het recht van opzegging alleen geldt voor het deel van de bestelling welke nog niet geleverd is.

De Klantenservice moet zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door de Consument bij een vertraging van de levering door te gaan naar de Contact pagina, om de Verkoper in staat te stellen aanvragen te doen bij de vervoerder. De Consument moet zich ervan bewust zijn dat de duur van een dergelijke aanvraag op voorhand niet kan worden vastgesteld en deze een relatief lange tijd in beslag kan nemen aangezien de Verkoper geen controle heeft over de behandeling van de aanvraag.

Als het pakket gevonden wordt tijdens de aanvraag zal deze onmiddellijk worden doorgestuurd naar het afleveradres zoals vermeld op de leveringsbon.

Echter, als het onderzoek uitwijst dat het pakket met het Product of de Producten verloren is gegaan, dan zal de Verkoper op zijn kosten een nieuw pakket met het Product of de Producten aan de Consument doen toekomen of, indien niet meer beschikbaar, de Consument terugbetalen op de bankrekening waar het betaalde bedrag van is afgeschreven tijdens het bestelproces, in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

D. ONTVANGST

Elke levering wordt geacht voltooid te zijn bij het ter beschikking stellen van het (de) product(en) aan de Consument door de vervoerder.

Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de overeenstemming en integriteit van het verzonden Product of verzonden Producten te checken onmiddellijk na ontvangst van het pakket.

Iedere afwijking met betrekking tot de levering (in het bijzonder te late levering, ontbrekende of beschadigde Producten of een beschadigde verpakking) moet volledig en nauwkeurig genoteerd worden door de Consument op het ontvangstbewijs zoals afgegeven door de vervoerder bij het overhandigen van het pakket en moet worden meegedeeld aan de Klantenservice van de Verkoper binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het opgegeven adres, bij gebreke hiervan zal elke klacht worden afgewezen en zal de Verkoper van elke aansprakelijkheid ontheven worden.

In elk geval kan de Consument alleen de vervoerder aanspreken, aan dewelke hij elk voorbehoud moet meedelen. Elk voorbehoud moet per aangetekende brief worden bevestigd aan de vervoerder binnen drie (3) dagen na ontvangst.

Elk voorbehoud van deze aard moet ook worden meegedeeld aan de Klantenservice van de Verkoper binnen dezelfde termijn en in dezelfde vorm, via de Contact pagina.

Een kopie van de klacht die gestuurd is naar de vervoerder moet worden bijgevoegd.

Iedere klacht die buiten deze termijn valt of die niet voldoet aan de vereiste vorm zal worden afgewezen en de Verkoper zal ontheven worden van iedere aansprakelijkheid.

In het geval dat een Product defect is, dient de Consument de Klantenservice van de Verkoper te contacteren onder de hierboven gedefinieerde voorwaarden. Zoals vereist zal het Product of de Producten worden teruggestuurd aan de Verkoper ten koste van de Consument. Na ontvangst van het als defect bestempeld Product of Producten, zal de Verkoper het betreffende Product of Producten onderzoeken. Als wordt vastgesteld dat dit Product defect is wordt de Consument vergoed voor het bedrag dat overeenkomt met de prijs van het Product en de kosten gemaakt bij het terugsturen van het Product of de Producten.

E. RECHT VAN ANNULERING EN RECHT VAN HERROEPING

A. De Consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen, door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper, dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien(14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Ieder Product moet volledig worden teruggestuurd, ongeopend, in zijn intacte originele verpakking, samen met de retourbon (bijgeleverd in de geleverde verpakking), inclusief de factuur en begeleidende brief verzonden naar het volgende adres binnen veertien(14) dagen na de dag van de levering van de bestelling: RETOURBON

Dit kan via het label in uw ontvangstbevestiging of u kunt het pakket inleveren bij het dichtsbijzijnde POSTNL punt met vermelding van:
Antwoordnummer:
98205
1000 VA AMSTERDAM

Belangrijk: Producten zonder een retourbon worden niet geaccepteerd.

De Verkoper gaat ermee akkoord om alle door de Consument betaalde bedragen terug te betalen. De terugbetaling geschiedt op de bankbetaalkaart die gedebiteerd werd tijdens het bestelproces, binnen een periode van maximaal veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door de Verkoper of bewijs door de Consument dat hij/zij de Producten heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt en onder voorbehoud van naleving van bovengenoemde voorwaarden. De kosten voor het terugsturen van het Product of de Producten aan de Verkoper in overeenstemming met het bovenstaande worden niet vergoed.

B. Voor ieder niet-conform Product in de zin van het hierna bepaalde art. 8, dat moet worden vervangen of vergoed dient de Consument contact op te nemen met de Klantenservice van de Verkoper via de Contact pagina. De Klantenservice zal vervolgens de Consument informeren over de te volgen procedure.

De Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking met een kopie van de factuur, samen met de retourbon.

De Verkoper aanvaardt geen onvoldoend gefrankeerde zendingen.

De Consument is aansprakelijk voor alle risico’s bij het terugsturen van het Product of de Producten.

Na ontvangst van het Product of de Producten waarvan beweerd wordt dat ze niet conform het contract te zijn, zal de Verkoper het Product of de Producten zo snel mogelijk inspecteren. Als de niet-conformiteit van het Product of de Producten wordt bevestigd, zal de Verkoper de prijs van dit Product of Producten terugbetalen op de bankrekening die gedebiteerd werd voor de bestelling, evenals de kosten voor het terugzenden van het Product of de Producten, en dit binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het niet-conforme Product of Producten.

Bovendien kan de Verkoper een kwaliteitstest op ieder door de Consument teruggestuurd Product uitvoeren om te controleren of het geretourneerde Product of Producten originele Kiehl’s merk Producten zijn.

F. CONTRACTUELE OVEREENSTEMMING EN GARANTIES

De Verkoper verbindt er zich toe om de Consument binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen terug te betalen, onder voorbehoud van naleving van voorwaarden hierboven gemeld.

Overeenkomstig de artikels 1649 bis tot octies van het Burgerlijk Wetboek garandeert de Verkoper als professionele Verkoper dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij beoogd zijn en dat deze geen fouten of verborgen gebreken bevatten die ze gevaarlijk of niet geschikt zouden maken voor het beoogde normaal gebruik.

Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn moet het Product bij normaal gebruik conform de instructies van Verkoper:

 • in overeenstemming zijn met de door de Verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezitten van het Product dat de Verkoper aan de Consument als monster of als model heeft getoond;
 •  
 • geschikt te zijn voor elk bijzonder door de Consument gewenst gebruik dat deze aan de Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de Verkoper heeft aanvaard;
 •  
 • geschikt te zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
 •  
 • de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de Verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in de paragraaf hiervoor.

Indien het Product(en) een gebrek aan overeenstemming vertoont in deze zin van artikel 1649 ter, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de Consument het recht, naast desgevallend schadevergoeding, van de Verkoper die met toepassing van artikel 1649 quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen:

 • hetzij de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, tenzij herstel niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden verwacht;
 •  
 • hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

In afwijking van voorgaande paragraaf heeft de Consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

De Verkoper verbindt er zich toe om de Consument binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen terug te betalen, onder voorbehoud van naleving van voorwaarden hierboven gemeld.