NIEUW: Kiehl’s maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie en het wijzigen van cookie instellingen.

Close

  • Over Kiehl’s
  • Online Skin Consultation
  • Verkooppunten

Verkoopsvoorwaarden

Inleiding


Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gesloten tussen:

• enerzijds, de maatschappij L’Oréal Nederland BV, met EU-registratie ID-nr 32025040, European Community BTW nr: NL001131679B02, van welke het hoofdkantoor gelegen is te Scorpius 1, Hoofddorp, Nederland, e-mail : service@kiehls.nl, optredend voor haar merk KIEHL’S, hierna genoemd « de Verkoper» en,

• anderzijds, de fysieke personen die surfen op de internetsites www. kiehls.be of www. kiehls.nl of www. kiehls.lu (hierna genoemd «de Site ») en/of een aankoop wensen te doen via de Site en één of meerdere aankopen hebben bevestigd, hierna genoemd « de Koper » of « de Kopers ».

De Site stelt cosmetische producten te koop van het merk KIEHL'S (hierna genoemd de « Producten ») aan de Kopers die surfen op de Site.
De vennootschap CyberSource (hierna « CyberSource»), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te The WaterFront 300 Thame Valley Park DR., Thames Valley Park, Reading RG6 1PT, Groot-Brittannië, ingeschreven in het Engels Handelsregister onder nummer 3425262, is belast met de online betalingen.
Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, is er overeengekomen dat de Koper en de Verkoper gezamenlijk de « Partijen » zullen worden genoemd en individueel de « Partij ».
Het wordt gesteld dat de Koper deze Verkoopsvoorwaarden mag bewaren of afdrukken, evenwel op voorwaarde om deze niet te wijzigen.
De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn, kunnen op elk ogenblik nagelezen worden onder de rubriek « Algemene Verkoopsvoorwaarden » die toegankelijk is via alle pagina's van de Site.
De Verkoper kan op elk moment deze Algemene Verkoopsvoorwaarden updaten.

De Koper heeft het recht om de Verkoper in te lichten dat hij afziet van de aankoop van een of meerdere Producten zonder geldboete en zonder enige vorm van motivatie gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering. Om dit te doen informeert de Koper de Klantendienst van de Verkoper via Contact op de homepage van de Verkoper.

Doel


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om, exclusief vanwege de relaties die zij implementeren op het Internet netwerk en enkel en alleen voor de Site, de rechten en plichten van de Partijen voortspruitend uit de online verkoop van de op de Site voorgestelde Producten, te definiëren.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen alle nodige stappen voor de realisatie van een bestelling beschreven in artikel 5 « Bestellingsmodaliteiten » en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de Partijen.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen op de Site, op alle bestellingen gedaan door de Kopers via de Site en op alle daaropvolgende akkoorden tussen de Verkoper en de Kopers.

Aankoopvoorwaarden


De Koper die op de Site wenst te kopen, verklaart aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• Minimum 16 jaar oud zijn,

• Een fysieke persoon zijn

• Beschikken over de volledige handelingsbevoegdheid

Elke bestelling van een Product dat op de Site werd aangeboden, impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke acceptatie door de Koper van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, echter zonder dat deze acceptatie vergezeld moet gaan van een handtekening vanwege de Koper. De aanpassingen van en aanvullingen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts geldig zijn indien zij schriftelijke werden geaccepteerd door beide Partijen.

Het wordt gesteld dat de Producten exclusief bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de Koper, zonder enig rechtstreeks verband met de professionele activiteit van deze laatste. Ten behoeve hiervan dient de aandacht van de Koper in het bijzonder gevestigd te worden op het feit dat eenzelfde Koper maximaal niet meer kan bestellen dan twintig (20) Producten en meer dan vijf (5) Producten met eenzelfde referentie tijdens een enkele verkoop, over een periode van één (1) maand en binnen een maximale limiet van zeshonderd (600) euro’s ATI [Alle Taksen Inbegrepen]. Ingeval de bestelling hoger is dan de aantallen en/of bedragen hiervoor, zal de bestelling als nietig worden beschouwd.

Producten


3.1 Beschrijving van de Producten

De Producten die de Verkoper ter verkoop aanbiedt zijn deze die voorkomen op de Site, op de dag dat de Koper de Site bezoekt.
De foto's ter illustratie van de Producten zijn niet contractueel bindend. Indien zij een verkeerd beeld geven, zal de Verkoper om die reden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

3.2 Beschikbaarheid van de Producten

De Producten worden ter verkoop aangeboden met beperking van de beschikbare voorraden, onder voorbehoud van de vermelde voorwaarden in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder in de Inleiding en artikel 2 en onder voorbehoud van de volgende specifieke beperkingen:
• om reden van de transportbeperkingen worden er geen spuitbussen te koop aangeboden,
• de alcoholische producten (parfums) zijn beperkt tot een volume van 200ml per colli,
In het geval een van de Producten niet beschikbaar is, zal de Koper zo snel mogelijk geïnformeerd worden via e-mail over de gedeeltelijke levering van een bestelling of de annulering van zijn/haar bestelling door de Klantendienst van de Verkoper.
Deze informatie kan hem/haar bezorgd worden:
• als zijn/haar bestelling bevestigd wordt: er verschijnt een venster waarin meegedeeld wordt dat het gewenste product momenteel niet beschikbaar is, of,
• na de validatie van zijn/haar bestelling en voor de levering.
De Koper beschikt dan over 48 uur (buiten weekend en feestdagen) om te verzoeken om annulering van zijn/haar bestelling of om verzending onder specifieke voorwaarden (gedeeltelijke levering of wijziging van het (de) onbeschikbare Product(en)) van zijn/haar bestelling, door de Klantendienst te contacteren via de Contactpagina van de Verkoper. Na deze periode van 48 uur en indien er geen enkele vraag van de Koper gericht werd aan de Klantendienst, zal de gedeeltelijke bestelling worden uitgevoerd en geleverd aan de Koper aan het standaard leveringstarief.
Indien de bankrekening van de Koper al gedebiteerd was op het ogenblik van de voornoemde informatie van de Koper, zal de Verkoper het nodige doen via de bankinstelling CyberSource om het (de) bedrag(en) van het (de) onbeschikbare Product(en) dat reeds werd afgehaald van de bankrekening van de Koper te verrekenen.
In het geval waarbij de na de validatie van de bestelling wordt vastgesteld dat een product onbeschikbaar is, en waarbij de Koper de gedeeltelijke of gehele annulering vraagt van zijn/haar bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe om de overgeschreven bedragen terug te storten ten laatste binnen de dertig (30) dagen na hun afhaling.

3.3 Eigendomsrecht

De bestelde producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de volledige prijs door de Koper betaald is, inclusief de verzendingskosten. In het geval van een probleem met de betaling, verbindt de Koper zich ertoe om de ontvangen producten terug te sturen naar de Verkoper en dit op het eerste verzoek.

Prijzen en Betaling


4.1 Prijs:

De prijzen van de Producten worden uitgedrukt in euro’s (€). De toegepaste prijzen zijn de prijzen die vermeld zijn op de Site op het ogenblik dat de Koper zijn/haar bestelling doorgeeft, met uitzondering van typografische fouten.

Deze prijzen stemmen overeen met de inbegrepen taksen en houden met name rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.
Als uitzondering op dit principe, zullen de kosten en rechten, verbonden aan het transport en aan de levering van een (de) Product(en) bijkomend gefactureerd worden en zullen ze gepreciseerd worden aan de Koper vanaf de definitieve validatie van zijn/haar bestelling en toegevoegd worden aan de totale prijs van de bestelling.

De aan de Koper gefactureerde prijzen zijn de vermelde prijzen op de bevestiging van de bestelling die per e-mail verzonden is aan de Koper.
De prijzen zijn aan btw onderworpen en elke wijziging in de wettelijke tarieven van deze btw zal weerspiegeld worden in de prijzen van de Producten die aangeboden worden op de Site, op de datum vermeld op het toepassingsbesluit dat ernaar verwijst.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de geldende prijzen op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud echter van de beschikbaarheid van de voormelde bestelde Producten.

4.2 Betaling:

Tenzij de server niet beschikbaar is, moet de betaling direct worden uitgevoerd via Internet op het ogenblik van de bestelling, in euro’s, en alleen met een kredietkaart (Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard), met uitsluiting van elk ander betalingsmiddel.
De Koper zal zijn/haar kaartnummer opgeven, de vervaldatum, de naam van de kaarthouder en het visueel cryptogram.

In het geval van het gebruik door de Koper van een kredietkaart die verbonden is aan een bankrekening buiten de Eurozone, zal de Koper door zijn/haar bank wisselkosten en bankcommissies aangerekend worden die ten zijnen/ter hare lasten blijven.

De Consument garandeert de Verkoper dat hij/zij over de noodzakelijke toestemming beschikt om gebruik te maken van de gekozen betalingsmethode op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. In het geval van weigering door de bank, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

Bestellingsmodaliteiten


5.1 Bestellingsmodaliteiten

Om een bestelling te kunnen doen, moet de Koper zich eerst in verbinding stellen met de Site.

De Koper zal vervolgens de mogelijkheid hebben om te kiezen uit de Producten door (i) te surfen door de verschillende categorieën van Producten, (ii) rechtstreeks de naam van het Product in te geven in het vakje « Opzoeken » , te klikken op het tabblad « Express aankoop » en door toegang tot het volledige gamma Producten.
Het surfen op de verschillende pagina's van de Site houdt voor de Consument geen enkele verplichting tot bestelling in.

Tijdens het surfen op de Site, kan de Koper die wenst te bestellen, dit doen door eenvoudigweg te klikken op het icoontje « Toevoegen aan winkelmandje».
Vanaf het ogenblik dat deze handeling is afgerond, zal de Koper naast de vermelding «Winkelmandje», het aantal artikels zien die zich in zijn/haar winkelmandje bevinden.

De Koper kan vervolgens zijn/haar bezoek verderzetten of op de knop « Winkelmandje » klikken om op het scherm zijn/haar mandje te zien met een overzicht van zijn/haar bestelling en in het bijzonder het totaal bedrag inclusief de transportkosten, de aard van de bestelde Producten en hun hoeveelheid.
De Koper kan terugkeren naar deze bestelling, ze vervolledigen, wijzigen of annuleren zolang ze niet bevestigd is. Indien de Koper (een) andere Product(en) wenst te kiezen, volstaat het te klikken op « Verder winkelen », met de verzekering dat (het) Product(en) die hij/zij gekozen had, goed bewaard werd(en) in de rubriek « Winkelmandje ».

De Koper wordt geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft, op elk moment tijdens de bestellingsprocedure - meer bepaald totdat de effectieve betaling van deze laatste gebeurde onder de voorziene voorwaarden vermeld in artikel 5 – om terug te komen op deze bestelling, ze te vervolledigen, te wijzigen, te annuleren en dit zolang ze niet definitief bevestigd werd.

Eenmaal de keuze van Producten beëindigd, kan de Koper deze bestellen door te klikken op de knop « Winkelmandje » om het overzicht te krijgen van het winkelmandje en daarna klikken op « Bevestigen bestelling ». Vanaf dan zal er een nieuwe internetpagina geopend worden die de Koper uitnodigt om:

• ofwel zijn/haar identiteit (e-mailadres) en zijn/haar wachtwoord in te geven als de Koper reeds lid is van de Site,

• ofwel het nauwkeurig invullen van een persoonlijk gegevensformulier met de volgende verplichte informatievelden: Naam, Voornaam, E-mailadres, Postadres voor facturatie, Postadres voor levering (adres waar de levering kan uitgevoerd worden tijdens de werkuren van maandag tot vrijdag), telefoonnummer.
De Koper verbindt zich ertoe om het ter beschikking gestelde formulier te goeder trouw in te vullen.

De Koper erkent dat de gegevens die hij opgeeft aan de Verkoper en die bewaard worden in de informatiesystemen van de Verkoper juist zijn en bewijswaardig voor zijn/haar identiteit.

Door zijn/haar coördinaten te bevestigen, wordt de Koper geïnformeerd over het bedrag van de leveringskosten.

5.2 Bevestiging van de bestelling

Eenmaal de bestelling bevestigd en de betaling gevalideerd is volgens de modaliteiten voorzien in artikel 4 (opgave van nummer kredietkaart, vervaldatum en in voorkomend geval het visueel cryptogram) verschijnt een afdrukbare en registreerbare samenvatting van de bestelling van de Koper en vermeldt met name de referenties van de bestelling.

De Koper wordt ook geïnformeerd dat de Verkoper hem/haar zo snel mogelijk een bevestiging van zijn/haar bestelling via e-mail zal sturen naar het elektronisch adres dat door de Koper werd verstrekt.

Deze bevestigingsmail van de bestelling die door de Verkoper verstuurd wordt, bevat de volgende gegevens:

- het nummer van de bestelling bepaald door de Verkoper op het ogenblik dat de Koper de bestelling doet,

- de samenvatting van de bestelling (beschrijving van het (de) bestelde Product(en), hoeveelheid, prij(s)(zen)),

- het totaalbedrag van de bestelling, alle taksen inbegrepen,

- de verzendingskosten,

- de bevestiging van betaling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren ingeval van overschrijding van de grenswaarden vermeld in artikel 2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, een lopend geschil met de Koper inzake een volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper, de weigering tot autorisatie van betaling per kredietkaart door bankorganisaties, de niet-betaling of de gedeeltelijke betaling.

Met het oog op de bescherming van de Verkoper tegen misbruik door fraudeurs, en in de veronderstelling dat de Verkoper of de Online Betalingsdienst een frauduleuze bestelling vermoedt, behouden deze laatste zich het recht voor om aan de Koper te vragen om bijkomende stukken voor te leggen (meer bepaald bewijsstukken van domicilie en krediet op de naam van de Koper, fotokopie van de identiteitskaart van de Koper, fotokopie van de kredietkaart van de Koper) teneinde het niet-frauduleuze karakter van deze laatste te verifiëren.

Bij ontstentenis van antwoord vanwege de Koper binnen de vijftien (15) dagen volgend op de verzending van de vraag door de Verkoper of de Online Betaaldienst, zal de bestelling worden geannuleerd en de Verkoper zal zo snel mogelijk overgaan tot de terugbetaling op de bankrekening die bij de bestelling werd opgegeven.

5.3 Bewijs van bestelling

Op een algemene manier is het voorzien dat er een overeenkomst gemaakt is tussen de Verkoper en de Koper gezien de elektronische zendingen vertrouwen zullen realiseren tussen de Partijen net zoals de automatische registratiesystemen die gebruikt worden op de Site, en meer bepaald wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

De Koper kan toegang krijgen tot het elektronisch contract dat afgesloten is tussen de Koper en de Verkoper. Hiervoor dient hij zich te richten tot de Klantendienst (via de pagina Contact Klant) waar hij de nodige gegevens verstrekt om dit te doen, meer bepaald het nummer van de bestelling en zijn/haar coördinaten.

Levering


De door de Koper bestelde Producten worden alleen geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

6.1 Leveringsmodaliteiten

De Producten die door de Koper werden besteld, zullen op het adres geleverd worden dat vermeld werd op de bestelbon door deze laatste of afgeleverd worden op het Postkantoor waarvan het adres door de Koper werd opgegeven, in geval van afwezigheid van de bestemmeling van de Producten.
In dit laatste geval, laat de postbode een verwittiging achter in de brievenbus van de bestemmeling.

6.2 Vertraging

De bestellingen worden binnen maximum tweeënzeventig (72) uur behandeld.
De bestellingen worden vervolgens verzonden via de gewone postdiensten en meer bepaald door de dienst "Colissimo Suivi" waarmee de Post een akkoord heeft tot levering binnen de achtenveertig (48) uur.
Om welke reden dan ook, zal de bestelling uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitgevoerd worden te rekenen vanaf de dag volgend op de bevestiging van de bestelling door de Koper, onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs.
Bij ontstentenis van levering na het verstrijken van deze periode, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 hiernavolgend. De bedragen betaald door de Koper zullen hem/haar worden terugbetaald, met uitsluiting van enig andere vergoeding.

6.3 Leveringsproblemen

In het geval van overschrijding van de maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen en indien het (de) bestelde Product(en) nog niet is (zijn) verzonden, kan de Koper zijn/haar recht op opzegging op de bestelling uitoefenen via de Klantendienst door naar de Contactpagina te gaan.
Te rekenen vanaf de uitoefening van het recht van opzegging, voert de Verkoper zo snel mogelijk een terugbetaling uit op de bankrekening die gedebiteerd werd bij de bestelling, met uitsluiting van enig andere vergoeding.
In geval van gedeeltelijke leveringen, kan de levering worden uitgevoerd in verschillende keren, en betreft dit recht enkel het niet-geleverde gedeelte van de bestelling.
Elke vertraging in de levering moet zo snel mogelijk gemeld worden door de Koper aan de Klantendienst van de Verkoper:

• per postzending op het volgend adres:

Kiehl's store Amsterdam - Hobbemastraat 4 - 1071ZA Amsterdam

• per e-mail op het volgend adres: service@kiehls.nl

• per telefoon op 0031 20 675 08 91* van 10.00u tot 16.00u van maandag tot vrijdag (* prijs van normale oproep).

De Verkoper verwittigt vervolgens de postdiensten zodat een onderzoek kan ingesteld worden. De Koper weet dat een dergelijk onderzoek bijzondere middelen kan vereisen waardoor een antwoord lang op zich kan laten wachten.
Indien in de loop van dit onderzoek, de zending wordt teruggevonden, zal ze onmiddellijk doorgestuurd worden naar de plaats van levering die aangeduid is op de leveringsbon.

Desondanks, indien als resultaat van dit onderzoek het verlies van de zending die het (de) Product(en) bevat, wordt bevestigd, zal de Verkoper op zijn/haar kosten, een nieuwe verzending doen van het (de) Product(en) aan de Koper, of in het geval dat (een) Product(en) definitief niet beschikbaar is (zijn), een terugbetaling doen van de ontvangen bedragen volgens de modaliteiten van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, op de rekening die gedebiteerd werd bij de bestelling.

6.4 Ontvangst

Elke levering wordt beschouwd als effectief uitgevoerd vanaf het moment dat het (de) Product(en) door de postdiensten werd(en) afgeleverd aan de koper.
Het is aan de Koper om bij ontvangst van het (de) Product(en) onmiddellijk de conformiteit en integriteit van het (de) verzonden Product(en) te controleren.
Elke afwijking betreffende de levering (zoals ontbrekend of gebroken Product, beschadigde zending, ....) moet door de Koper vermeld worden op het ontvangstbewijs dat de Post hem/haar bezorgt op het ogenblik van de teruggave van de zending en moet verplicht binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst, worden overgemaakt aan de Klantendienst van de Verkoper op het bovenstaand adres, zoniet zal de klacht worden verworpen en is de Verkoper ontheven van alle aansprakelijkheid.

In elk geval kan de Koper enkel verhaal uitoefenen tegen de Post waartegen hij/zij zijn/haar voorbehoud moet formuleren. Elk voorbehoud moet bevestigd worden via aangetekend schrijven aan de Post binnen de drie (3) dagen die volgen op de ontvangst.

Elk voorbehoud van dit type moet eveneens ter kennis gebracht worden aan de Klantendienst van de Verkoper binnen dezelfde tijd en op dezelfde manier via de Contactpagina.

Een kopie van de klacht gericht aan de Post moet toegevoegd zijn.
Elke klacht die geformuleerd wordt na deze tijdspanne of zonder de vereiste vorm te respecteren, zal verworpen worden en zal de Verkoper ontheffen van alle aansprakelijkheid.

In het geval dat een van de Producten defect is, dient de Koper zich te wenden tot de Klantendienst van de Verkoper volgens de hieronder beschreven voorwaarden. In voorkomend geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Verkoper op kosten van de Koper. Bij de ontvangst van het (de) vermeend defect(e) Product(en), zal de Verkoper het (de) vermeend defect(e) Product(en) evalueren. Indien het defecte karakter van het (de) Product(en) wordt bevestigd, zal de Koper een terugbetaling krijgen van de prijs die overeenkomt met de prijs/prijzen van het (de) Product(en) en de kosten van de terugzending.

Recht van teruggave


De Koper heeft het recht om de Verkoper te verwittigen dat hij afziet van de aankoop van een (de) Product(en) zonder boete en zonder aanwijzing van motief gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering. Om dit te doen verwittigt de Koper de Klantendienst van de Verkoper, via de Contactpagina.

Het (De) Product(en) moet/moeten ongeopend, volledig, in hun oorspronkelijke intacte staat en hun originele verpakking teruggestuurd worden, vergezeld van een retourbon (aanwezig in de ontvangen zending), de factuur en van een begeleidend schrijven naar het hiernavolgende adres binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van de bestelling:

Zoning II - Nivelles Sud
Rue du Bosquet 36 - 1400 Nivelles

Opgelet: teruggestuurde Producten zonder retourbon worden niet geaccepteerd.
De Verkoper verbindt zich ertoe om de totale overgeschreven som terug te betalen aan de Koper. De terugbetaling wordt uitgevoerd op de gedebiteerde bankrekening bij de bestelling, binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, met inachtneming van de hiervoor beschreven voorwaarden. De kosten van de terugzending van het (de) Product(en) aan de Verkoper worden niet terugbetaald, in overeenstemming met wat hiervoor werd beschreven.

Anderzijds, voor elk Product dat niet conform is in de zin van het hiernavolgend artikel 8, moet voor de omwisseling of terugbetaling, de Koper contact opnemen met de Klantendienst van de Verkoper via de Contactpagina. De Klantendienst zal daarna de Koper meedelen welke stappen hij/zij moet ondernemen.
De Producten moeten teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke toestand en verpakking met een kopie van de factuur en vergezeld zijn van een retourbon.
De Verkoper accepteert geen zendingen met portkosten.
Alle risico's die verbonden zijn aan de retourzending van het (de) Product(en) zijn ten laste van de Koper.

Bij de ontvangst van het (de) Product(en) die vermeend niet-conform zijn, zal de Verkoper zo snel mogelijk een controle uitvoeren van het (de) Product(en). Indien het niet-conform karakter van het (de) Product(en) wordt bevestigd, zal de Verkoper de terugbetaling doen van het (de) niet-conforme Product(en) op de bankrekening die gedebiteerd werd bij de bestelling van het (de) Product(en), alsook van de verzendingskosten, binnen een periode van dertig (30) dagen na de ontvangst van het (de) niet-conform(e) Product(en).

Anderzijds kan de Verkoper het (de) door de Koper teruggestuurd(e) Product(en) onderwerpen aan een Kwaliteitstest om na te gaan of het (de) teruggestuurd(e) Product(en) wel degelijk (een) origine(el)(le) Product(en) is/zijn van het merk Kiehl's.

Conformiteitsrecht en Garantie


Conform de artikels 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek, garandeert de Verkoper, net zoals de professionele Verkoper, dat de Producten conform zijn aan het gebruik dat van hen wordt verwacht, en geen fouten vertonen of verborgen gebreken die hen gevaarlijk maken of ongeschikt voor hun normaal gebruik.

Om conform te zijn met het contract, moet het Product:

- overeenstemmen met de beschrijving van de Verkoper en beschikken over de kwaliteiten van het Product die de Verkoper aan de Koper voorstelt onder de vorm van een monster/proefstaal of model,

- geschikt zijn voor het bepaald doel dat de Koper voor ogen had en ter kennis bracht aan de Verkoper op het ogenblik van de afsluiting van het contract en dat de Verkoper heeft geaccepteerd,

- geschikt zijn voor de doeleinden zoals gewoonlijk voor de producten van hetzelfde type,

- de kwaliteit en de normale prestaties leveren van een gelijkaardig product waar de Koper zich aan kan verwachten, met aandacht voor de aard van het Product en, in voorkomend geval, rekening houdend met publieke verklaringen die door de Verkoper of zijn/haar vertegenwoordiger afgelegd zijn over de concrete kenmerken van het Product, met name in de publiciteit of de etikettering.

De Verkoper staat ten opzichte van de Koper in voor elke conformiteitsfout die verschijnt vanaf de levering van het Product en die optreedt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf dan.

De actie van de Koper dient te gebeuren binnen de periode van een jaar, te rekenen vanaf het ogenblik dat hij de conformiteitsfout vaststelt, zonder dat deze periode kan aflopen vóór het einde van de periode van twee jaar, zoals voorzien in de voorgaande paragraaf.

In het geval van (een) niet-conform(e) Product(en) in de zin van artikel 1649 ter, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, naast een schadevergoeding en intresten in voorkomend geval, heeft de Koper het recht om van de Verkoper te eisen dat deze, in toepassing van artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek, op de conformiteitsfout reageert:

• zijnde de herstelling van het Product of de vervanging ervan zonder kosten, voor zover dit niet onmogelijk is of buiten proportie,

• zijnde een passende prijsvermindering of de opheffing van het contract indien hij/zij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de Verkoper de herstelling of vervanging niet heeft uitgevoerd binnen een redelijke termijn of zonder grote nadelen voor de Koper.

In afwijking van de voorgaande paragraaf, heeft de Koper niet het recht om de opheffing van het contract te eisen indien de conformiteitsfout miniem is.
De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper te compenseren binnen een periode van maximaal dertig (30) dagen, onder voorbehoud van de naleving van de hiervoor vermelde voorwaarden.

Toegangscode en Wachtwoord


De Koper heeft de mogelijkheid om lid te worden van de Site. In dat geval moet hij een inschrijvingsformulier invullen dat hiervoor voorzien is, door onder andere de volgende verplichte velden in te vullen: Naam, Voornaam, volledig Postadres, e-mailadres, wachtwoord.

De Koper zal daardoor over persoonlijke toegangscodes beschikken op basis van een identificatiekoppel (e-mailadres)/wachtwoord.
Deze codes laten hem met name toe om zich te identificeren op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

Elke Koper is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke codes. Ingeval van verlies of diefstal van het wachtwoord van een Koper, past de Verkoper, binnen een termijn van achtenveertig (48) uur of 2 werkdagen na de kennisgeving van de Koper, de procedure voor noodgevallen toe, met als doel het opschorten van de toegangsrechten van die Koper.

Het opnieuw activeren van deze rechten zal van de Koper vereisen dat hij de link « wachtwoord vergeten » gebruikt. Een nieuw wachtwoord zal medegedeeld worden aan de Koper via elektronische post binnen een termijn van achtenveertig (48) uur of 2 werkdagen volgend op het verzoek van deze laatste.

Persoonlijke informatie


De info uit persoonlijke gegevens die verzameld werd in het kader van verkoop op afstand is verplicht, omdat deze informatie nodig is voor de behandeling en levering van bestellingen, zowel als voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk, ze zal enkel gebruikt worden door de Verkoper of zijn/haar onderaannemers, die aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn, en enkel voor de gerealiseerde bestellingen.

Het ontbreken van informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling.
De Koper beschikt over het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die hem betreffen.

Om dit recht uit te oefenen, volstaat het dat de Koper een elektronisch bericht, vergezeld van een identiteitsbewijs, verstuurt aan de Klantendienst op het volgende adres: service@kiehls.nl

Overmacht


Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn/haar verplichtingen onder het huidig contract, indien deze niet-uitvoering veroorzaakt werd door een gebeurtenis van overmacht.

Als geval van overmacht worden beschouwd de gebeurtenissen die beantwoorden aan de criteria vastgesteld door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en de Belgische wetgeving.

De Partij die zich beroept op een geval van overmacht moet de andere Partij hiervan op de hoogte brengen binnen de vijf werkdagen volgend op de manifestatie of dreiging ervan.

De Partijen stemmen overeen dat zij zo snel mogelijk moeten overleggen om de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen gedurende de periode van overmacht.

Als na één (1) maand onderbreking wegens overmacht de Verkoper de bestelling niet kan uitvoeren, dient hij/zij de Koper terug te betalen.

Aansprakelijkheid


Alhoewel alles in het werk gesteld wordt om ervoor te zorgen dat de kleuren op de foto's van de getoonde Producten op de Site getrouw zijn aan de originele Producten, kunnen er toch variaties voorkomen, met name wegens de technische beperkingen van kleurrendering door informatica apparatuur. Daardoor kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of onjuistheden van de foto's of van de grafische illustraties van de Producten die aangeboden worden op de Site.

De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van een tekort in de voorraad of Producten die niet beschikbaar zijn.

De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van een belangrijke vertraging van de levering, en in geval van verlies van de bestelde Producten door de postdiensten of door staking van de postdiensten. Het wordt duidelijk gesteld dat de risico's voor transport worden gedragen door de Koper.

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan in geen enkel geval ingeroepen worden voor wat betreft het gebruik van de gepersonaliseerde toegangscodes van de Kopers. Ingeval van verlies of diefstal van de toegangscode en/of de identificatie van een Koper, dient deze de Verkoper te verwittigen door het sturen van een e-mail naar de Klantendienst op het volgend adres service@kiehls.nl.

Gedeeltelijke ongeldigheid


Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard ingevolge een wetstoepassing, een reglement of een definitieve beslissing van een competente jurisdictie, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Integriteit van het contract


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die verzonden wordt aan de Koper vormen een contractueel geheel en zorgen voor de integriteit van de contractuele relaties tussen de Partijen.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, prevaleren de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Toepasselijke wetgeving


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Koper zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met hun geldigheid, hun interpretatie of hun uitvoering en die niet in der minne kunnen geregeld kunnen worden tussen de Partijen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

L’oréal Nederland B.V.
Scorpius 1
2132 LR Hoofddorp
Tel: 0031 235499499
EU Business registration ID: 32025040