NIEUW: Kiehl’s maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie en het wijzigen van cookie instellingen.

Close

  • Over Kiehl’s
  • Online Skin Consultation
  • Verkooppunten

Algemene voorwaarden

Préambule


GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITES KIEHL'S AANDACHTIG TE LEZEN http://www.kiehls.be ; http://www.kiehls.nl ; http://www.kiehls.lu (DE “WEBSITES ”) ALVORENS DEZE TE GEBRUIKEN.

DE HUIDIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITES (DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN ”) GELDEN TEN AANZIEN VAN TOEGANG OP DE WEBSITES EN HET GEBUIK VAN DEZE WEBSITES . U MAG DE WEBSITES NIET GEBRUIKEN TENZIJ U GEBRUIKSVOORWAARDEN HIERONDER VERMELD, AANVAARDT. INDIEN U NIET DIT GEHEEL VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN AANVAARDT, GELIEVE DAN NIET OP DE WEBSITE TE KOMEN EN DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN. INDIEN U DE WEBSITE OPENT OF WANNEER U DEZE GEBRUIKT, BENT U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT BETEKENT, DIT DAT U AANVAARDT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN .

Het bedrijf L'Oréal Nederland BV, met EU business registration ID 32025040 en Europese Gemeenschap BTW-nr NL001131679B02, wiens hoofdkantoor gesitueerd is te Scorpius 1, Hoofddorp, Nederland, email : service@kiehls.nl, handelend voor het merk KIEHL's is verheugd om u te verwelkomen op haar Websites .

De Websites worden beheerd door de vennootschap ( L'Oréal Produits de Luxe France) (“OAPLF”), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres: 29 rue de Faubourg Saint Honoré à Paris (75008), geregistreerd in het handels en vennootschapsregister onder het nummer 314 428 186, vertegenwoordigd door de Heer Xavier VEY, in de hoedanigheid van bestuurder, naar behoren gemachtigd voor de effecten van het huidige.

Toelaatbaarheid van de gebruiker


Deze Websites worden enkel aangeboden aan personen of entiteiten die meerderjarig zijn en die één of meerdere contracten met dwingende kracht, kunnen tekenen op basis van het toepasselijk recht. Indien u niet binnen het toelaatbare bent, dan mag u de Websites niet gebruiken.

Beperkingen aan het gebruik van de websites


Wanneer u de Websites gebruikt verbindt u zich er toe:

• Om zich voornaam te gedragen, met inachtneming van de contractuele en wettelijke bepalingen, en in het bijzonder, zonder dat deze voorbeelden exhaustief zijn, om geen communicaties of informaties over te maken op eenders welke wijze, dewelke onwettig, bedreigend, afschuwelijk, vulgair, intimiderend of schadelijk op enig andere wijze, zou zijn.

• Om de veiligheid van de Websites niet te bedreigen of te schaden, bijvoorbeeld en zonder dat deze lijst exhaustief is: i) door verbinding te maken of verbinding trachten te maken op een beveiligde locatie zonder voorafgaande inschrijving of machtiging, of ii) door elke tussenkomst met als doel, op welke manier ook, te beschadigen, vernietigen of verstoren van de werking van de Websites , het netwerk, de software of de hardware.

• Om als vertrouwelijk te beschouwen, alle informatie waarinbegrepen de paswoorden, uitgewisseld sinds de inschrijving op de beveiligde locatie en om OAPLF te informeren in het geval deze informatie gekend zou zijn bij derde personen.

• Dat alle informatie overgemaakt aan OAPLF, ongeacht de wijze en het doel, volledig, juist en niet misleidend is en dat u het recht hebt om deze informatie over te maken.

• Uitsluitend te handelen voor persoonlijke en private doeleinden en om nooit zonder machtiging, met welk middel ook, commerciële of publicitaire informatie of ongevraagde e-mails over te maken.

• Om de rechten van OAPLF niet te schaden, noch van derden, waarinbegrepen de rechten hieronder vermeld betreffende onder andere intellectuele rechten in brede zin, sui generis, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op afbeelding.

U aanvaardt dat OAPLF uw sociodemografische informatie mag gebruiken en verspreiden op een wijze die uw identiteit niet te kennen geeft.

Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter


OAPLF waakt over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van uw gegevens met persoonlijk karakter wordt beheerst door onze verklaring op de Persoonlijke levenssfeer, dewelke een geïntegreerd deel uitmaakt van de huidige Gebruiksvoorwaarden .

In het geval dat OAPLF het voorwerp zou uitmaken van een herstructurering of zou worden overgedragen aan een derde, zullen alle gegevens met een persoonlijk karakter, waarvan u het voorwerp en waarover OAPLF beschikt, kunnen worden overgemaakt aan de herstructureerde entiteit of aan deze derden, op voorwaarde dat onze verklaring op de Persoonlijke levenssfeer toepasbaar blijft op hun gebruik.

Intellectueel eigendomsrecht


De website en zijn Inhoud , hierin begrepen en op niet-exhaustieve wijze, de teksten, de software, de video's, de muziek, de foto's, de illustraties, de logo's, de merken van de fabrieken, de diensten of de onderscheidende tekenen (de “Merken”) en elk ander materiaal (de “Inhoud ”) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten in de brede zin ( hierin begrepen met name auteursrechten, merken, industrieel of afbeelding)

De Inhoud bestaat uit de Inhoud beheerd door en gecontroleerd door OAPLF en uit de Inhoud beheerd en gecontroleerd door derden gemachtigd door OAPLF.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging afwijkend van de huidige Gebruiksvoorwaarden , kan u de Websites en hun Inhoud niet kopiëren, reproduceren, aanpassen, huren, lenen, verkopen, er derivaten van maken, overmaken of verspreiden op enige wijze, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van OAPLF of betrokken derden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in huidige voorwaarden, kent OAPLF u geen enkel expliciet of impliciet recht toe, op de Websites of Inhoud van OAPLF of van iedere derde.

U aanvaardt om OAPLF onmiddellijk per schrijven te informeren van elke ongeoorloofde toegang of gebruik van de Websites door om het even welke partij en van iedere inbreuk op intellectueel eigendomsrechten in de brede zin, nadat u er kennis van zou nemen.

Recht om te downloaden


U verkrijgt geen enkel ander recht of licentie in het gebruik van de Websites dan het beperkt recht om de Websites te gebruiken volgens de huidige Gebruiksvoorwaarden en te downloaden volgens de voorwaarden bepaald in dit onderdeel.

Afgezien van de gevallen voorzien in dit onderdeel, hebt u niet het recht om te kopiëren, te reproduceren, te herwerken, compilatie of decompilatie te doen, reverse-engineering, te verspreiden, te bewerken, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te downloaden teneinde afgeleide werken te creëren, over te dragen of op enige andere wijze te exploiteren op om het even welk deel van de website.

Het downloaden is enkel toegelaten door OAPFL onder de enkele voorwaarde dat:
• Dat u niet meer dan één kopie afdrukt van een dergelijke download en dat u geen enkele bijkomende kopie maakt van de afgedrukte kopie.
• Dat u een dergelijke download of een afgedrukte kopie enkel gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden, en
• Dat u alle verplichtingen in stand houdt voor een dergelijke download en/of de afgedrukte kopie wat betreft de intellectuele eigendomsrechten en dat u gebonden blijft door deze voorwaarden.

Bovendien mag u de Inhoud van de Websites noch geheel noch gedeeltelijk verkopen of verspreiden via een ander medium (hierin begrepen televisie- en radiouitzendingen of distributie via een informaticanetwerk). U kan geen enkel deel van de Websites beschikbaar maken als onderdeel van een andere website, door een hyperlink op het internet of enig ander middel.


De Websites en de informatie die ze bevatten mogen niet worden gebruikt om een gegevensbestand op te bouwen. De Websites mogen niet worden opgeslaan ( in hun geheel of gedeeltelijk) in een gegevensbestand met het oog op toegang voor u of derden of om deze te verspreiden op deze gegevensbestanden.

Hyperlinks


De Websites kunnen hyperlinks bevatten die u naar Websites sturen die geen eigendom zijn van OAPLF.

Het gebruik van dergelijke Websites is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van de derde-eigenaars. L'OAPLF controleert noch de Websites , noch de informaties die zich erop bevinden en kan dus niet geen enkele garantie geven over de inhoud en weergave van deze laatste.

L'OAPLF kan dus ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden ingeval van schade, die direct, indirect, bijkomstig of gebeurlijk het gevolg zou zijn of die gebonden zou zijn aan een dergelijk gebruik.

Deze links en informatiebronnen zijn ter uwer beschikking gesteld louter ten indicatieve titel en impliceren geen sponsorschap, noch ondersteuning, noch aansluiting met deze Websites .

Voorts is het U niet toegelaten om een hyperlink te plaatsen op een website waarbij de bezoekers van deze website worden verwezen naar de Websites zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van OAPLF.

Ontbreken van garanties


De producten, aanbiedingen, Inhoud en onderdelen van de Websites worden als dusdanig geleverd aonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Behoudens in de mate dat het verboden is door de wet, behoudt OAPLF zich het recht voor om elke uitdrukkelijke of impliciete garantie te weigeren voor de handelskwaliteit, de voldoening en juistheid voor particulier gebruik, de boekhouding, de veiligheid of nauwkeurigheid en vrijwaring van de intellectuele eigendomsrechten.

Noch OAPLF noch diens licentiegevers, concessiehouders, dienstverleners of leveranciers garanderen dat de Websites of de werking die ze bevat niet zullen worden onderbroken of geen fouten zullen bevatten, dat de onjuistheden zullen worden verbeterd of dat de Websites of de servers geen virussen zullen dragen of andere elementen die schadelijk zijn.

Elk product, elke aanbieding, Inhoud en materieel gedownload of bekomen door gebruik van de website, is uitsluitend op uw verantwoordelijkheid en u alleen zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade op uw informaticasysteem of verlies van informatie ten gevolge van het downloaden van een dergelijk product, aanbieding, Inhoud of materieel.

Hoewel grote zorg wordt besteed aan de juistheid van informatie die wordt gepubliceerd op de Websites , neemt OAPLF geen enkele verantwoordelijkheid en garandeert ze niet haar kwaliteit, haar precisie, haar juistheid voor een bepaald gebruik of haar volledigheid.

Zowel OAPLF als diens licentiegevers, concessiehouders, dienstverleners weigeren iedere garantie met betrekking tot het gebruik of het gevolg van gebruik van de producten, aanbiedingen en Inhoud van de Websites in termen van nauwkeurigheid, precisie, betrouwbaarheid en ieder ander aspect.

Deze exoneraties van de garanties zijn toepasselijk in de ruimste mate toegelaten door de wet.

Beperking van aansprakelijkheid


U begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat, in de ruimste mate toegelaten door de wet, OAPLF niet verantwoordelijk noch aansprakelijk kan worden gehouden voor elke schade, zowel rechtstreekse, als onrechtstreekse, bijzondere, door repercussie of ieder andere schade.

Indien u niet tevreden bent over een deel van de Sites of van de Gebruiksvoorwaarden , heeft u als enige beroepsmogelijkheid het stopzetten van het gebruik van de Websites .

Schadevergoeding


U aanvaardt om schade te vergoeden, ons te vrijwaren en om naar onze keuze, OAPLF te verdedigen, evenals onze beheerders, directeurs, werknemers, agenten en vertegenwoordigers tegen iedere aansprakelijkheidsvordering van derden (met name alle redelijke kosten en honoraria van advocaten) dat het gevolg zou zijn van uw misbruik van de Websites, van inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden of van inbreuken, door u of een andere gebruiker, voor uw rekening, van elk mogelijk intellectueel eigendomsrecht of een recht van een persoon of entiteit.

Opschorting en Verbreking


OAPLF kan, op ieder ogenblik, de werking van de Websites schorsen, met name voor redenen van herstelling of onderhoud of met het oog om de Inhoud of de werking van de Websites te updaten of te verbeteren.

U of OAPLF kan op ieder ogenblik de Gebruiksvoorwaarden opzeggen met of zonder oorzaak.

Indien OAPLF de Gebruiksvoorwaarden opzegt, zal OAPLF u een e-mail sturen op het adres dat u hebt verstrekt bij uw registratie en er zal worden aangenomen dat u deze mail hebt ontvangen binnen een periode van één uur na versturen. De opzegging wordt vanaf dat ogenblik van kracht. U zal verantwoordelijk zijn om ons te informeren betreffende iedere wijziging van uw e-mail adres.

U kan uw abonnement opzeggen door een e-mail te sturen service@kiehls.nl met het onderwerp “abonnement annuleren”. Na de opzegging, kan u alle Inhoud en kopies vernietigen die u hebt verkregen van op de Sites.

Vragen en Klachten


Ingeval van vragen of klachten, gelieve u te richten tot:

service@kiehls.be

Aanpassingen aan de websites


U aanvaardt dat OAPLF op ieder ogenblik en op enkele eenzijdige beslissing van OAPLF het recht heeft om de Websites of de technische karakteristieken van om het even welk aspect van de Websites, aan te passen, aan te vullen of delen ervan te verwijderen.

Het komt u toe om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Deze veranderingen van de Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door het opnieuw gebruiken van de website. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaard, mag u de Websites niet gebruiken.

Het kan gebeuren dat OAPLF wedstrijden organiseert op de Websites . Bepaalde locaties van de Websites kunnen dan beheerst worden door bijzondere voorwaarden. Het gebruik van deze locaties impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van het geheel van deze bijzondere voorwaarden. In geval van tegenspraak tussen de Gebruiksvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden, zullen de bijzondere voorwaarden primeren.

Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

De Gebruiksvoorwaarden zijn geregeld onder het Nederlands recht zonder inachtname van de territoriale conflicterende regels.

Ieder mogelijk geschil voortvloeiend of verbonden aan het gebruik van de Websites en/of toepassing van de Gebruiksvoorwaarden zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken vallen.

De Gebruiksvoorwaarden beogen niet om de bepalingen van toepasselijk dwingend recht te belemmeren.


Divers


Deze Gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van de overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande contracten, akkoorden en verklaringen met betrekking tot het gebruik van de Websites .

Indien één van de voornoemde Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet toepasbaar blijkt voor welke reden ook, dan zal deze bepaling als deelbaar beschouwd worden zodat de geldigheid van de andere bepalingen en het recht van OAPLF om de naleving ervan na te streven, onaangetast blijft.

Het tijdelijk niet afdwingen door OAPLF van haar rechten voortvloeiend uit de huidige Gebruiksvoorwaarden betekent uiteraard niet dat dit een afstand zou inhouden om dezen later te doen gelden.

U aanvaardt dat OAPLF zich het recht voorbehoud om één of meerdere van haar verplichtingen uit te besteden en/of de gebruiksvoorwaarden of één of meerdere verplichtingen aan derden over te dragen, zonder dat OAPLF u hiervan moet informeren.